صاحب بن عبّاد : ابو القاسم اسماعيل بن عبّاد (وفات 385 هجري قمري )ار نويسندگان بزرگ عرب به شمار مي رود وي وزير مؤيد الدوله و فخر الدوله ديلمي بوده و اهل طالقان است و كتال «المحيط »در علم لغت از آثاروي است . نوشته اند كه كتا بخانه ي او را بر پشت چهار صد شتر حمل مي كردند . كتابخانه ي او 117000 جلد كتاب دست نويس داشته كه در هنگام جنگ آن ها را با خود مي برده تا از گزند و دستبرد مهاجمين در امان بماند جالب تر اينكه اين كتاب ها طوري تنظيم شده بود كه هر وفت صاحب بن عباد اراده مي كرده به راحتي كتاب مورد نظر خود را مي يافته است . خود وي نيز آثار و كتب متعدّدي داشته است
+ نوشته شده توسط حسین محمدی در پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷ |