1- بنا به فرموده پیامبر اکرم کدامیک نزد خداوند مهمتر است ؟

1) سیمای ظاهر 2) دارایی 3) گفته ها و سخنان 4) دل ها و کردار

2- به فرموده ی پیامبر اسلام اگر در باره ی چیزی که علم نداریم بپرسند چه کارکنیم بهتر است ؟

1) بگوییم نمی دانم  2) آن ها را راهنمایی کنیم 3) سعی کنیم آن ها را بیاموزیم  4) به آن ها گوش ندهیم .

3- مفهوم این فرموده  پیامبر در کدام گزینه آمده است ؟

« سخنان بیهوده مگوی و به اندازه نیاز سخن بگوی »

1) لاف از سخن چو در توان زد                     آن خشت بود که پر توان زد 

2) عالم بی عمل چون زنبور بی عسل است .

3) علم چندان که بیشتر خوانی             چون عمل در تو نیست نادانی

4) ز دریا ی خرد گوهر توان جست                  که دریایی بدان پهناوری نیست

4- مفهوم این بیت در کدام گزینه آمده است ؟

« هم نشین تو از تو به باید             تا تو را عقل دین بیفزاید .»

1) گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی ، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد .

2) هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد است .

3) هر که حاجت مسلمانی را روا کند ، هم چنان باشد که همه عمر را خدمت کرده باشد.

4) سخنان بیهود ه مگوی و به اندازه نیاز ، سخن بگوی

5- این ابیات با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

بنی آدم اعضای یک پیکرند                   که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                 دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی                     نشاید که نامت نهند آدمی

1) مومن برای رهایی از گناه و نافرمانی ، بیش تر از گنجشک در قفس ، تلاش می کند.

2) مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی ، زیرا کردار شایسته در هنگام قهر ،  به درگاه پروردگار پذیرفته نمی شود.

3) مثل مومنان جمله ، چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد ، همه اندام ها آگاهی یابند و رنجور شوند .

4) هم نشین نیک بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از هم نشین بد است .

6- مفهوم این عبارت در کدام گزینه آمده است ؟

« خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی ها و گفته هایتان نمی نگرد ، بلکه به دل ها و کردارتان می نگرد .»

1) صورت زبای ظاهر هیچ نیست                         ای برادر سیرت زیبا بیار

2) خدا را ندانست و طاعت نکرد                          که بر بخت و روزی قناعت نکرد

3) بنی آدم اعضای یک پیکرند                             که در آفرینش ز یک گوهرند

4) نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند                جوانان سعادتمند پند پیر دانا را 

7- مفهوم این بیت با کدام گزینه  نزدیک است ؟

«چو بر روی زمین باشی ، توانایی غنیمت دان                     که دوران ناتوان یها بسی زیر زمین دارد»

1) غنیمت شمردن بی نیازی ات پیش از نیازمندی 2) جوانی ات را پیش از فرا رسیدن پیری

3) آسایش را پیش از گرفتاری          4) زندگی ات را پیش از فرا رسیدن مرگ

8- در جمله « اسلام دینی جهانی است » مسند کدام است ؟

1) اسلام    2) دین جهانی 3) است 4) جهانی

9- « گشاده رو » در عبارت زیر چه نقشی دارد ؟

« خدای ، تعالی، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد.»

1) متمم 2) نهاد 3) فعل 4) مفعول

10- در همه گزینه ها بجز گزینه ..........آرایه ادبی آمده است .

1) تشبیه 2) تشخیص 3) کنایه  4) نثر  

11- کدام یک از گزینه های زیر جمله ادبی نیست؟

1) خورشید صبحگاهان به چهره شهر لبخند می زند .2) بعضی درختان در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند .3) گل های باغ بسیار زیبا هستند. 4) زمین هم سخاوتمند می شود .

 

+ نوشته شده توسط حسین محمدی در سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ |