ادبیات اول راهنمایی

 

1-     از میان کلمات زیر اسم ها و فعل ها را مشخص کنید .

 دست ، خدا ، بیاموز ، گفت ، روح

 

2-    از میان ترکیب های زیر موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه را پیدا کنید.

کشتزار سوخته ، نهال های جوان ، ساحل دریا ، حافظ قرآن

 

3-در عبارت  زیر منادا را مشخص کنید.

خدایا ، به آنان که نمی دانند ، بیاموز که بدانند و به آنان که می دانند ، بیاموز که عمل کنند.

 

4- دو جمله گفتاری بنویسید و آن را به نوشتاری تبدیل کنید.

 

 

5- از هریک از علامت های نگارشی زیر در چه موردی استفاده می شود ؟

ویرگول(،) – علامت تعجّب (!) – علامت سوال (؟) – گیومه «»

 

 

6- یک ضرب المثل مثال بزنید و کار برد آن را توضیح دهید .

 

7- مترادف این کلمات را بنویسید . صبر                                                                     مهربانی

 

8- معادل فارسی این کلمات را بنویسید . کامپیوتر                                                    کاپ

 

9- دو حرف ربط مثال بزنید.

 

10- در این کلمات پسوند و پیشوند را مشخص کنید .

هفته ، سهمگین ، برداشت ، برآمد .

 

11- زمان هر یک از این فعل ها را بنویسید.             شنید ، می رود ، خواهد آمد ، نوشته بود .

 

12- فعل می بینم را صرف کیند (شش صورت آن را بنویسید) .

 

 

 

13- نهاد و گزاره ی این جمله را پیدا کنید .    هوار گرم بود .              علی کتابی خرید

 

 

14- در جمله ی زیر فاعل و مفعول را پیدا کنید .     پیامبر هیچ گاه زبانش را به دشنام نمی آلود.

 

15- این کلمات چه نوع کلمه هایی هستند ؟(خوار و خار ) – ( خواست و خاست )

 

16- ضمایر شخصی منفصل (جدا ) را بنویسید.

 

17- یک جمله ی ساده بنویسد و سپس آن را به ادبی تبدیل کنید.

 

 

18- در این بیت قافیه و ردیف را نشان دهید .

با مادر خویش مهربان باش                   آماده ی خدمتش به جان باش

 

19- هم خانواده ی این کلمات را بنویسید .

اثر                                       علم                                       عقل                                 هدایت

20- انواع جمله را نام ببرید .

 

 

21- برای هر یک از انواع جمله یک مثال بنویسید.

 

 

 

22- در جمله ی زیر قید را پیدا کنید .

کودک خندان به خانه رفت .

 

+ نوشته شده توسط حسین محمدی در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ |