1-     از میان کلمات زیر اسم ها و فعل ها را مشخص کنید .

 دست ، خدا ، بیاموز ، گفت ، روح

 

2-    از میان ترکیب های زیر موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه را پیدا کنید.

کشتزار سوخته ، نهال های جوان ، ساحل دریا ، حافظ قرآن

 

3-در عبارت  زیر منادا را مشخص کنید.

خدایا ، به آنان که نمی دانند ، بیاموز که بدانند و به آنان که می دانند ، بیاموز که عمل کنند.

 

4- دو جمله گفتاری بنویسید و آن را به نوشتاری تبدیل کنید.

 

 

5- از هریک از علامت های نگارشی زیر در چه موردی استفاده می شود ؟

ویرگول(،) – علامت تعجّب (!) – علامت سوال (؟) – گیومه «»

 

 

6- یک ضرب المثل مثال بزنید و کار برد آن را توضیح دهید .

 

7- مترادف این کلمات را بنویسید . صبر                                                                     مهربانی

 

8- معادل فارسی این کلمات را بنویسید . کامپیوتر                                                    کاپ

 

9- دو حرف ربط مثال بزنید.

 

10- در این کلمات پسوند و پیشوند را مشخص کنید .

هفته ، سهمگین ، برداشت ، برآمد .

 

11- زمان هر یک از این فعل ها را بنویسید.             شنید ، می رود ، خواهد آمد ، نوشته بود .

 

12- فعل می بینم را صرف کیند (شش صورت آن را بنویسید) .

 

 

 

13- نهاد و گزاره ی این جمله را پیدا کنید .    هوار گرم بود .              علی کتابی خرید

 

 

14- در جمله ی زیر فاعل و مفعول را پیدا کنید .     پیامبر هیچ گاه زبانش را به دشنام نمی آلود.

 

15- این کلمات چه نوع کلمه هایی هستند ؟(خوار و خار ) – ( خواست و خاست )

 

16- ضمایر شخصی منفصل (جدا ) را بنویسید.

 

17- یک جمله ی ساده بنویسد و سپس آن را به ادبی تبدیل کنید.

 

 

18- در این بیت قافیه و ردیف را نشان دهید .

با مادر خویش مهربان باش                   آماده ی خدمتش به جان باش

 

19- هم خانواده ی این کلمات را بنویسید .

اثر                                       علم                                       عقل                                 هدایت

20- انواع جمله را نام ببرید .

 

 

21- برای هر یک از انواع جمله یک مثال بنویسید.

 

 

 

22- در جمله ی زیر قید را پیدا کنید .

کودک خندان به خانه رفت .

 

 

 

 

 

 

1- در جمله ی زیر نهاد و گزاره را مشخص کنید.     اسلام روح تازه ای در پیکر ایرانی دمید .

 

2- زمان هر یک از فعل های زیر را بنویسید.      نوشت ، آمد ، می رود ، خواهد گفت

 

3- مهمترین جزء گزاره چیست ؟

4- چه موقع از زبان استفاده می کنیم ؟

5- شکل های زبان را نام ببرید .

6- کدامیک از شکل های زبان ماند گار تر است ؟

7- مترادف این کلمات را بنویسید .       عطوفت                                                سختی

8- کی از ادبیات بهر ه می گیریم ؟

9- یک جمله ی زبانی بنویسید و آن را به ادبی تبدیل  کنید .

 

10- انواع جمله را نام ببرید و برای هر یک مثالی بنویسید.

 

11- چند نمونه از انواع نظم (شعر ) نام ببرید .

12- نثر ساده و ادبی را تعریف کنید .

 

13- از بین کلمات زیر ساده و غیر ساده را پیدا کنید .   دنیا ، دانشمند ، صحرا ، نا پایدار

14- سجع چیست ؟

15- برای کلمه های زیر همراه با بدل جمله بسازید .

رسول اکرم

ایران

16- بن ماضی و مضارع را در فعل های زیر مشخص کنید .   رفتم        ،    می روم

 

17- معادل کلمه های زیر را بنویسید. کامپیوتر ، موکت ، کلینیک ، کاپ

 

18- دو کلمه ی هم آوا مثال بزنید.

19- در این بیت چه زیبایی ادبی (آرایه ای ) وجود دارد؟

شبنم ازروی برگ گل برخاست                   گفت می خواهم آفتاب شوم

20- یک تشبیه مثال بزنید که یک طرف آن نسیم باشد .

 

21- هر یک از این نشانه های نگارشی در پایان چه جملاتی به کار می رود ؟

(؟ - ! - «» - : )

 

22- فعل زیر را صرف کنید و شناسه ها را نشان دهید .   می بینم

 

23- با شبکه ها ی مراعات نظیر زیر یک جمله بسازید .

درخت ، شکوفه ، پرنده

 

آسمان ، ستاره ، شب

24- زاویه دید هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.

او دانش آموز باهوشی است .

من داستان های زیادی را خوانده ام .

25- بیت زیر را به صورت نثر برگردانید .

نمودش بس که دور آن راه نزدیک                           شدش گیتی به پیش چشم تاریک

 

26- یک جمله بنویسید که فعل امر و یک جمله بنویسید که فعل نهی داشته باشد.

 

27- رباعی چه شعری است ، بزرگ ترین رباعی سرای ایران کیست ؟

 

28- نشانه های اختصاری زیر را به صورت کامل همراه با معنی آن بنویسید .

(س ) ، (ع) ، (ص ) ، (ره )

 

29- انواع نامه را نام ببرید .

30- شعر زیر چه نوع شعری است ؟

چه خوش گفت زالی به فرزند خویش                  چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن

گر از عهد خردیت یاد آمدی                            که بیچاره بود ی در آغوش من

نکردی در این روز بر من جفا                         که تو شیر مردی و من پیرزن

31- خاطره چه نوع نوشته ای است ؟

 

32- در جمله ی زیر مسند و نهاد و فعل را مشخص کنید.   هوا سرد است .

33- ضمیرهای شخصی پیوسته و جدا را نام ببرید .

 

34- در توصیف هر چیز باید به چه نکاتی توجّه کرد ؟

 

35- داستان های رمزی و نمادین چه داستان هایی هستند ؟

 

36- دو کلمه ی مرکب مثال بزنید .

 

+ نوشته شده توسط حسین محمدی در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ |