مبالغه و اغراق و غلو

مبالغه: آن است که در وصف کردن و ستایش و نکوهش کسی یا چیزی زیاده روی کنند آن قدر که از حدّ معمول بگذرد.

اغراق : هر گاه مبالغه به درجه ای برسد که مطابق عادت و معمول نباشد امّا با عقل بتوان دریافت .

غلو : هرگاه مبالغه به درجه ای برسد که در عقل و عادت نگنجد غلو پدید می آید.

+ نوشته شده توسط حسین محمدی در یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ |